Diệu Pháp Chữa Bệnh, Bí Quyết Mạnh Khỏe & Trường Thọ HT Tịnh Không

1.205 lượt xemTrị Bệnh Diệu Phương.
Giảng thuật: Tịnh Không Lão Pháp Sư.
Tịnh Tông Học Hội Hoa Tạng cẩn biên.
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.
https://www.tinhkhongphapngu.net
Tải mp3 và xem văn bản tại:
https://ph.tinhtong.vn › Home › DieuPhapChuaBenhBiQuyetManhKhoeTruongTho