Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức Cô Trần Tịnh Du

1.035 lượt xem


Chủ giảng: Cô Trần Tịnh Du.
Giảng ngày 8/7/2010.
Tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông.
AMTB: 56-067-0001 - 56-067-0007.
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.
https://www.tinhkhongphapngu.net