Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Ấn Quang Đại Sư

1.291 lượt xem

   
   

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. (Theo bản in của Phật Quang Viện, thành phố Bản Kiều, Ðài Loan, tháng 2 năm 1982). Cư sĩ Lý Viên Tịnh kết tập, Ấn Quang Ðại Sư giám định. Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa. Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Như Quỳnh, Kim Phượng, Tâm Hiếu. URL danh sách phát: https://www.youtube.com › playlist ?list= PL9AFADC4D515C3BCE