TUYỂN CHỌN HỌC PHẬT VẤN ĐÁP Trích lục từ các buổi khai thị vấn đáp của Hòa Thượng Tịnh Không cho các đồng tu học Phật Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Đọc văn bản:

Tải Word: