TUYỂN CHỌN HỌC PHẬT VẤN ĐÁP
Trích lục từ các buổi khai thị vấn đáp của Hòa Thượng Tịnh Không cho các đồng tu học Phật
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp NgữĐọc văn bản:

Tải Word: