TUYỂN CHỌN HỌC PHẬT VẤN ĐÁP Trích lục từ các buổi khai thị vấn đáp của Hòa Thượng Tịnh Không cho các đồng tu học Phật Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

1.795
Đọc văn bản:
Tải Word:Zip
PDF (chuyển từ Word):Zip