TỊNH TÔNG NHẬP MÔN Lão Pháp sư Tịnh Không giảng tại Dallas, 1996 Ngô Chân Ðộ ghi chép lại


Xem Video