TỊNH TÔNG NHẬP MÔN

Lão Pháp sư Tịnh Không giảng tại Dallas, 1996
Ngô Chân Ðộ ghi chép lại