THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN Đức Thái Thượng Lão Quân Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ Giám dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

6.223
Đọc văn bản:
Tải Word:
PDF (chuyển từ Word):
Xem Video