QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA 觀無量壽佛經疏鈔演義 Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Địa điểm: Hoa Tạng Đồ Thư Quán, huyện Cảnh Mỹ, Đài Loan Thời gian: Khởi giảng từ ngày 01 tháng 12 năm 1990 Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh: Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang

2.879
/ 28
Đọc văn bản:
Tải Word:Zip
PDF (chuyển từ Word):Zip
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa 1 quyển 28 tập (phiên bản 10/05/2024 thêm mục lục số trang)

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa 1 quyển 28 tập (phiên bản 10/05/2024 thêm mục lục số trang)

Nghe MP3

Xem Video