Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa 觀無量壽佛經疏鈔演義 Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Địa điểm: Hoa Tạng Đồ Thư Quán, huyện Cảnh Mỹ, Đài Loan Thời gian: Khởi giảng từ ngày 01 tháng 12 năm 1990 Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh: Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang
Đọc văn bản:

Tải Word:
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa 1 quyển 28 tập

Nghe MP3

Xem Video