Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

觀無量壽佛經疏鈔演義

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Hoa Tạng Đồ Thư Quán, huyện Cảnh Mỹ, Đài Loan

Thời gian: Khởi giảng từ ngày 01 tháng 12 năm 1990

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Giảo chánh: Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang
Tập 1           

Tập 2           

Tập 3           

Tập 4           

Tập 5           

Tập 6           

Tập 7           

Tập 8           

Tập 9           

Tập 10         

Tập 11         

Tập 12         

Tập 13         

Tập 14         

Tập 15         

Tập 16         

Tập 17         

Tập 18         

Tập 19         

Tập 20         

Tập 21         

Tập 22         

Tập 23         

Tập 24         

Tập 25         

Tập 26         

Tập 27         

Tập 28