PHẬT THUYẾT THANH TỊNH TÂM KINH GIẢNG KÝ Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng Năm 1992 tại Đại Giác Liên Xã, Cựu Kim Sơn, Hoa Kỳ Tâm Tịnh ghi, Hàn Anh kiểm giả Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

1.205
Đọc văn bản:
Tải Word:
PDF (chuyển từ Word):
Xem Video