PHẬT THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH GIẢNG KÝ 佛說當來變經講記 Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Năm 1992 tại liên xã Đại Giác, Cựu Kim Sơn, Hoa Kỳ Tâm Huệ ghi, Hàn Anh kiểm giảo Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

847
/ 1
Đọc văn bản:
Tải Word:
PDF (chuyển từ Word):