PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO KINH GIẢNG KÝ 發起菩薩殊勝志樂經講記 Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không Chỉnh lý: Cư sĩ Truyền Tịnh Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

2.493
Đọc văn bản:
Tải Word:
Tải Word - Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng 1 quyển trọn bộ
Tải PDF - Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng 1 quyển trọn bộ
Video Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh - Vọng Tây CS dịch