PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO KINH GIẢNG KÝ 發起菩薩殊勝志樂經講記 Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không Chỉnh lý: Cư sĩ Truyền Tịnh Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

3.007
/ 4
Đọc văn bản:
Tải Word:Zip
PDF (chuyển từ Word):Zip
Word - Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng 1 quyển trọn bộ (phiên bản hoàn chỉnh 15/05/2024)

PDF - Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng 1 quyển trọn bộ (phiên bản hoàn chỉnh 15/05/2024)

Video Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh - Vọng Tây CS dịch