Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký 發起菩薩殊勝志樂經講記 Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không Chỉnh lý: Cư sĩ Truyền Tịnh Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa