NIỆM PHẬT TÂM ÐỊA CÔNG PHU

Lão Hòa thượng Tịnh Không thuyết giảng
Dịch theo bản in của Xã Ðoàn Pháp Nhân Tịnh Tông Học Hội
Thị xã Ðài Nam, ấn bản tháng 12, 2003