Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp

Người giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc

Địa điểm: Thành phố Hải Khẩu, Trung tâm Vỡ Lòng Quốc Học Hiếu Liêm

Thời gian: Khởi giảng ngày 20/11/2004
Tập 1           
Tập 2           
Tập 3           
Tập 4           
Tập 5           
Tập 6           
Tập 7           
Tập 8           
Tập 9           
Tập 10         
Tập 11         
Tập 12         
Tập 13         
Tập 14         
Tập 15         
Tập 16         
Tập 17         
Tập 18         
Tập 19         
Tập 20         
Tập 21         
Tập 22         
Tập 23         
Tập 24         
Tập 25         
Tập 26         
Tập 27         
Tập 28         
Tập 29         
Tập 30         
Tập 31         
Tập 32         
Tập 33         
Tập 34         
Tập 35         
Tập 36         
Tập 37         
Tập 38         
Tập 39         
Tập 40