18/10/2021

CS Luu To Van › Giang Kinh Vo Luong Tho 2020 +
Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2020 tập 26.mp3

CS Luu To Van › Giang Kinh Vo Luong Tho 2020 +
Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2020 tập 27.mp3

CS Luu To Van › Giang Kinh Vo Luong Tho 2020 +
Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2020 tập 28.mp3

CS Luu To Van › Giang Kinh Vo Luong Tho 2020 +
Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2020 tập 29.mp3

CS Luu To Van › Giang Kinh Vo Luong Tho 2020 +
Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2020 tập 30.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0642 Vì Tất Cả Chúng Sanh Phục Vụ Có Thể Thay Đổi Vận Mệnh.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0643 Không Phải Phật Không Độ Họ Vì Họ Không Tiếp Nhận.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0644 Phải Có Cách Nhìn Thế Nào Với Những Người Thông Linh.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0645 Không Chân Thật Làm Thật Là Đáng Thương.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0646 Người Chân Thật Học Phật Xem Nhẹ Việc Sanh Tử.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0647 Muốn Tiêu Tai Giải Nạn, Tâm Lượng Chúng Ta Phải lớn.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0648 Nếu Muốn Đời Sau Gặp Nhau.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0649 Không Nên Làm Theo Cảm Tình.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0650 Bỏ Đi Thường Đạo Sẽ Gặp Họa.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0651 Bác Sĩ Trị Được Bệnh Không Trị Được Mạng.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0652 Dùng Định Huệ Điều Phục Tâm, Dùng Giới Luật Điều Phục Thân.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0653 Thấy Lợi Quên Nghĩa.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0654 Mỗi Niệm Vẫn Vì Ta Về Sau Nhiều Kiếp Luân Hồi.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0655 Trong Lòng Không Vui Là Tạo Nghiệp.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0656 Họ Ưa Thích Bạn Thì Bạn Mới Dạy Được Họ.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0657 Hảo Sự Vô Thường.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0658 Làm Việc Tốt Không Cần Người Khen.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0659 Người Ưa Thích Nói Nhiều Dễ Dàng Rước Họa.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0660 Lợi Ích Chúng Sanh Không Chỉ Để Chúng Sanh An Vui.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0661 Vì Sao Phật Đến Thế Gian Này.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0662 Dùng Tâm Hư Ngụy Để Học Phật Tuyệt Đối Không Có Thành Tựu.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0663Tổn Người Cũng Không Lợi Mình.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0664 Chân Thật Tự Lợi Mới Có Năng Lực Lợi Tha.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0665 Giúp Người Chính Là Giúp Chính Mình.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0666 Gia Hòa Vạn Sự Hưng.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0667 Dạy Học Không Thể Miễn Cưỡng Phải Tùy Duyên.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0668 Trong Ngoài Hợp Nhau Thì Thân Thể Khỏe Mạnh.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0669 Phật Hóa Gia Đình An Vui Hưng Vượng.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0670 Trẻ Nhỏ Không Nghe Lời Không Nên Trách Chúng.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0671 Học Phật Ba Đến Năm Tháng Thì Đã Có Chuyển Đổi Rồi.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0672 Không Để Vọng Niệm Nối Nhau Mà Phật Hiệu Nối Nhau.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0673 Học Phật Chính Là Học Tỉnh Giác.mp3

CS Vong Tay › Loat Bai Chuyen De 1200 › 0601 - 0700 +
0674 Thành Tựu Việc Thiện Việc Tốt Cho Người.mp3

- Văn bản & Word thêm bài số 677 trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

17/10/2021

- Văn bản & Word thêm bài số 676 trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

16/10/2021

Thêm biểu tượng vào bên trái, trên cùng trong các trang MP3
- Văn bản & Word thêm bài số 675, cập nhật lại bài 674 trong
Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng
- Văn bản và Word tập 12 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không Trả Lời Các Câu Hỏi Của Các Đồng Tu

15/10/2021

- Văn bản & Word thêm bài số 662, 664, 674 trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

14/10/2021

- Thêm trang https://ph.tinhtong.vn/Home/SearchMp3 được lập trình riêng để tìm kiếm các mục trong trang MP3, vào trang Tìm kiếm
- Văn bản & Word thêm bài số 671, 673 trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

13/10/2021

- Thiết kế lại giao diện và thêm tính năng tìm kiếm google mp3, văn bản, hình ảnh trong trang Tìm kiếm

12/10/2021

Văn bản & Word thêm bài số 668, 670 trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng https://ph.tinhtong.vn › Home › Doc › loat-bai-chuyen-de-khai-thi-1200-de-tai-cua-ht-tinh-khong-thay-vong-tay-cs-giang-000018

10/10/2021

- Thiết kế lại giao diện trang Văn Bản
- Đảo ngược sắp xếp số thứ tự các đề tài trong trang https://ph.tinhtong.vn › Home › Doc › loat-bai-chuyen-de-khai-thi-1200-de-tai-cua-ht-tinh-khong-thay-vong-tay-cs-giang-000018

09/10/2021

Di chuyển Văn bản tài liệu các bài viết Phật Pháp đến trang Văn Bản

07/10/2021

Thêm 3 font chữ trong phần Tùy chỉnh trên các trang văn bản:
- Merriweather
- Georgia
- San Francisco

05/10/2021

Văn bản, Word & PDF Đệ Tử Quy Giảng Giải, Con Đường Đạt Đến Nhân Sinh Hạnh Phúc - Thầy Thái Lễ Húc giảng https://ph.tinhtong.vn › Home › Doc › de-tu-quy-giang-giai-con-duong-dat-den-nhan-sinh-hanh-phuc-thay-thai-le-huc-giang-000019

04/10/2021

Loai Khac › Gieo Mam Hanh Phuc - Thich Nu Nhuan Binh
Loai Khac › Gioi Thieu Dao Phat - Peter Harvey
Loai Khac › Han Che San Han Trai Rong Tinh Thuong - TK Visuddhacara
PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 21 _ Chiến Thắng Dục Vọng, Trí Tuệ Hiện Tiền.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 22 _ Nghiệp Nhân Quả Báo, Tự Làm Tự Chịu.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 23 _ Nghĩ Điều Gì Cũng Là Sai.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 24 _ Thiệt Thòi Là Phước Báo, So Đo Là Đi Vào Đường Ác.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 25 _ Không Quên Tâm Ban Đầu, Dũng Mãnh Tinh Tấn.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 26 _ Quản Lý Đoàn Thể Quan Trọng Nhất Là Gì.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 27 _ Gánh Vác Sứ Mạng, Tâm Nhớ Nghĩ Đến Thiên Hạ.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 28 _ Không Nghe Lời Người Xưa, Thiệt Thòi Ngay Trước Mắt.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 29 _ Người Có Thể Hoằng Đạo, Chẳng Phải Đạo Hoằng Người.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 30 _ Tôn Giáo Là Nền Giáo Dục Không Thể Thiếu Của Nhân Loại.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 31 _ Rốt Cuộc Có Thần Linh Không.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 32 _ Tôi Chỉ Đi Một Con Đường, Con Đường Của Phật A Di Đà.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 33 _ Trời Đất Và Ta Cùng Cội Rễ, Vạn Vật Với Ta Là Một Thể.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 34 _ Công Phu Niệm Phật Không Đắc Lực Là Do Không Buông Bỏ.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 35 _ Kiến Quốc Quân Dân, Giáo Học Vi Tiên.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 36 _ Giáo Dục Là Gốc, Hòa Thuận Là Quý.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 37 _ Vì Sao Người Học Phật Nhiều, Người Vào Cửa Phật Ít.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 38 _ Đầy Đủ Tín - Giải - Hành - Chứng Là Đạo Tràng Chân Thật.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 39 _ Phát Tâm Cứu Đời, Tiếp Nối Huệ Mạng Phật.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 40 _ Văn Tự Trung Hoa Là Kho Tàng Trí Tuệ Vượt Thời Gian Và Không Gian.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 41 _ Gánh Vác Sứ Mạng Cứu Vãn Nguy Cơ - Mang Tâm Truyền Thừa Văn Hóa Truyền Thống.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 42 _ Hiếu Thân Tôn Sư Là Gốc Rễ Của Giáo Dục.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 43 _ Sư Phụ Dắt Vào Cửa, Tu Hành Ở Cá Nhân.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 44 _ Văn Hóa Truyền Thống Trung Hoa Là Phương Thuốc Tốt Nhất Để Xã Hội An Định.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 45 _ Truyền Thừa Văn Hóa Truyền Thống Phải Được Bắt Đầu Từ Trẻ Thơ.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 46 _ Đọc Sách Chí Tại Thánh Hiền.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 47 _ Trôi Nổi Theo Dòng Thế Tục Hay Là Trở Thành Thánh Hiền.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 48 _ Người Thế Nào Là Người Hạnh Phúc Nhất.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 49 _ Nhận Thức Văn Hóa Truyền Thống Trung Hoa.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 50 _ Tất Cả Phải Được Bắt Đầu Thực Hiện Từ Bản Thân Chúng Ta.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 51 _ Ý Nghĩa Quan Trọng Của Việc Tôn Giáo Trở Về Giáo Dục.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 52 _ Nhìn Thấu Buông Xả Bắt Đầu Thực Hiện Từ Bản Thân.mp3

PS Tinh Khong › Nghe Sư Phụ Nói 128kbps +
Khai thị 53 _ Trí Tuệ Của Tổ Tiên Là Viên Mãn.mp3

Thêm 1 số màu nền, màu chữ trong phần Tùy chỉnh trên các trang văn bản:
Màu nền:
- Sáng nhẹ
- Xám
- Vàng nhẹ
- Vàng nhẹ +
- Vàng vừa
- Vàng đậm
- Vàng đậm +
- Đen nhạt
- Đen nhẹ

Màu chữ:
- Xám nhạt
- Xám

03/10/2021

T Tinh Van › Giai Thoai Nha Thien
Loai Khac › Giai Thoat Trong Long Tay - Pabongka Rinpoche
Loai Khac › Giang Giai Kinh Chuyen Phap Luan - Thien su Mahasi Sayadaw
Văn bản & Word thêm bài số 661 trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng https://ph.tinhtong.vn › Home › Doc › loat-bai-chuyen-de-khai-thi-1200-de-tai-cua-ht-tinh-khong-thay-vong-tay-cs-giang-000018

02/10/2021

Duc Dat Lai Lat Ma › Con Duong Dua Den Hanh Phuc
Loai Khac › Cong Viec, Tinh, Tien - Chogyam Trungpa
Loai Khac › Cu Nhay - Pema Chodron
Loai Khac › Cuoi Voi Noi So Hai - Chogyam Trungpa
Loai Khac › Dan Nhap Vao Tinh Khong - Guy Newland
Loai Khac › Dau Chan Tren Cat - Mika Vialtari
Loai Khac › Giac Ngo Moi Ngay - Duc Phap Vuong Gyalwang Drukpa
Văn bản & Word thêm bài số 659 trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng https://ph.tinhtong.vn › Home › Doc › loat-bai-chuyen-de-khai-thi-1200-de-tai-cua-ht-tinh-khong-thay-vong-tay-cs-giang-000018

01/10/2021

Loai Khac › Con Duong Tinh Hoa Tam Thuc - Thich Phuoc Toan
Loai Khac › Con Duong Trung Dao - Thien Su Sayadaw U Ottamasara
Loai Khac › Con Duong Vo Thuong - Tsong Kha Pa

Các ngày trước đây