20/05/2022

Văn bản & Word thêm bài 890 · Ý Nghĩa Của Việc Khai Quang trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

19/05/2022

Văn bản & Word thêm bài 888 · Bàn Về Hai Chữ Chân Thành trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng
12:56 | Văn bản & Word thêm bài 889 · Cho Rằng Bỏ Tiền Ra Thì Tội Có Thể Tiêu trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

18/05/2022

CS Lưu Tố Vân › Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2020 - Nguyên Châu đọc + Giảng Vô Lượng Thọ Kinh 2020 tập 50.mp3
PS Tịnh Không › Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 32kbps + TĐĐK Khoa Chú 2014 tập 199 - Phẩm 6 Phát Đại Thệ Nguyện.mp3
PS Tịnh Không › Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 32kbps + TĐĐK Khoa Chú 2014 tập 327 - Phẩm 24 Ba Bậc Vãng Sanh.mp3
PS Tịnh Không › Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 32kbps + TĐĐK Khoa Chú 2014 tập 328 - Phẩm 24 Ba Bậc Vãng Sanh.mp3
PS Tịnh Không › Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 64kbps + TĐĐK Khoa Chú 2014 tập 199 - Phẩm 6 Phát Đại Thệ Nguyện.mp3
PS Tịnh Không › Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 64kbps + TĐĐK Khoa Chú 2014 tập 327 - Phẩm 24 Ba Bậc Vãng Sanh.mp3
PS Tịnh Không › Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 64kbps + TĐĐK Khoa Chú 2014 tập 328 - Phẩm 24 Ba Bậc Vãng Sanh.mp3
PS Định Hoằng › Ngũ Giới Biểu Giải
PS Định Hoằng › Di Đà Thập Niệm Tất Sanh Nguyện Phát Ẩn
Đại Sư Ấn Quang › Quy Tắc Tu Học - Lời Khai Thị của Ấn Quang Đại Sư
TT Thích Pháp Hòa › Thích Pháp Hòa 2021 2022 Trách Nhiệm Phật Trao (Kinh Đại Bi) + Trách Nhiệm Phật Trao 40.mp3
TT Thích Pháp Hòa › Thích Pháp Hòa 2021 2022 Trách Nhiệm Phật Trao (Kinh Đại Bi) + Trách Nhiệm Phật Trao 41.mp3
TT Thích Pháp Hòa › Thích Pháp Hòa 2021 2022 Trách Nhiệm Phật Trao (Kinh Đại Bi) + Trách Nhiệm Phật Trao 42.mp3
TT Thích Pháp Hòa › Thích Pháp Hòa 2021 2022 Trách Nhiệm Phật Trao (Kinh Đại Bi) + Trách Nhiệm Phật Trao 43.mp3
Nhạc › Niệm Chú › Nhạc Chú Khác + Dược Sư Tâm Chú.mp3
Nhạc › Niệm Chú › Nhạc Chú Khác + Dược Sư Tâm Chú (30 nghệ sỹ) - Buddha Medicine Mantra VN Song (30 Artist).mp3
Nhạc › Niệm Chú › Nhạc Chú Khác + Dược Sư Tâm Chú (Tiếng Phạn) - Peto.mp3
Thêm cập nhật tập mới 199, 327, 328 trong trang video Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 - HT Tịnh Không

17/05/2022

Hành Trang Cho Ngày Cuối (Sức Chung Tu Tri) - PS Thế Liễu
Văn bản & Word thêm bài 887 · Cần Phải Chú Trọng Đến Giáo Dục Chuẩn Mực Làm Người trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng
16:39 | Văn bản & Word sửa bài 887 · Cần Phải Chú Trọng Đến Giáo Dục Chuẩn Mực Làm Người trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

16/05/2022

Văn bản & Word thêm bài 886 · Danh Hiệu Của Chư Phật Bồ Tát Đều Là Vì Tiếp Độ Chúng Sanh trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

15/05/2022

PS Định Hoằng › Sa Di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu
Văn bản & Word thêm bài 885 · Tất Cả Bài Trí Trong Phật Pháp Đều Là Gợi Mở Tự Tánh trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

14/05/2022

PS Định Hoằng › Bát Quan Trai Giới Giảng Yếu + Bát Quan Trai Giới Giảng Yếu tập 1.mp3
PS Định Hoằng › Bát Quan Trai Giới Giảng Yếu + Bát Quan Trai Giới Giảng Yếu tập 2.mp3
PS Định Hoằng › Bát Quan Trai Giới Giảng Yếu + Bát Quan Trai Giới Giảng Yếu tập 3.mp3
Văn bản & Word thêm bài 884 · Nếu Bạn Hồi Phục Được Vô Lượng Giác Thì Bạn Chính Là A Di Đà Phật trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

13/05/2022

PS Tịnh Không › Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 64kbps + TĐĐK Khoa Chú 2014 tập 325 - Phẩm 24 Ba Bậc Vãng Sanh.mp3
PS Tịnh Không › Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 64kbps + TĐĐK Khoa Chú 2014 tập 326 - Phẩm 24 Ba Bậc Vãng Sanh.mp3
PS Tịnh Không › Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 32kbps + TĐĐK Khoa Chú 2014 tập 325 - Phẩm 24 Ba Bậc Vãng Sanh.mp3
PS Tịnh Không › Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 32kbps + TĐĐK Khoa Chú 2014 tập 326 - Phẩm 24 Ba Bậc Vãng Sanh.mp3
Thêm cập nhật tập mới 325, 326 trong trang video Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 - HT Tịnh Không
Văn bản & Word thêm bài 883 · Hủy Báng Tam Bảo Tội Này Rất Nặng trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

12/05/2022

Thích Trí Thoát Tụng Niệm + Bát Nhã Tâm Kinh (21 biến).mp3
Văn bản & Word thêm bài 7 · Luận Về Việc Lớn Tử Sinh trong Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục - Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ
Văn bản & Word thêm bài 8 · Khuyên Thành Kính Với Nhân Sinh trong Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục - Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ
Văn bản & Word thêm bài 882 · Phật Dạy Chúng Ta Cái Gì, Chúng Ta Hướng Đến Phật Học Cái Gì trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

11/05/2022

Văn bản & Word thêm bài 881 · Chúng Ta Không Cách Gì Nắm Được Nhân, Chúng Ta Có Thể Chủ Động Được Duyên trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng
Văn bản & Word tập 16 Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không Trả Lời Các Câu Hỏi Của Các Đồng Tu

10/05/2022

CS Lưu Tố Vân › Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2020 - Nguyên Châu đọc + Giảng Vô Lượng Thọ Kinh 2020 tập 41.mp3
CS Lưu Tố Vân › Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2020 - Nguyên Châu đọc + Giảng Vô Lượng Thọ Kinh 2020 tập 42.mp3
CS Lưu Tố Vân › Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2020 - Nguyên Châu đọc + Giảng Vô Lượng Thọ Kinh 2020 tập 43.mp3
CS Lưu Tố Vân › Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2020 - Nguyên Châu đọc + Giảng Vô Lượng Thọ Kinh 2020 tập 44.mp3
CS Lưu Tố Vân › Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2020 - Nguyên Châu đọc + Giảng Vô Lượng Thọ Kinh 2020 tập 45.mp3
CS Lưu Tố Vân › Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2020 - Nguyên Châu đọc + Giảng Vô Lượng Thọ Kinh 2020 tập 46.mp3
CS Lưu Tố Vân › Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2020 - Nguyên Châu đọc + Giảng Vô Lượng Thọ Kinh 2020 tập 47.mp3
CS Lưu Tố Vân › Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2020 - Nguyên Châu đọc + Giảng Vô Lượng Thọ Kinh 2020 tập 48.mp3
CS Lưu Tố Vân › Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2020 - Nguyên Châu đọc + Giảng Vô Lượng Thọ Kinh 2020 tập 49.mp3
Văn bản & Word thêm bài 880 · Vì Sao Ta Được Phước, Họ Thì Gánh Nhân Quả trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

09/05/2022

Đại Tạng Kinh Tiểu Thừa 128kbps › Kinh Tiểu Bộ tập 2 - giọng miền Nam
Văn bản & Word thêm bài 879 · Dường Như Rất Vui, Trong Vui Có Khổ trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

08/05/2022

Văn bản & Word thêm bài 878 · Sở Hữu Bản Quyền trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

07/05/2022

Văn bản & Word thêm bài 877 · Phải Giữ Lấy Không Vọng Ngữ, Không Nói Hai Lời trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

06/05/2022

Văn bản & Word thêm bài 876 · Tâm Tốt Mà Làm Sai Thì Vẫn Phải Gánh Lấy Trách Nhiệm Nhân Quả trong Loạt Bài Chuyên Đề Khai Thị 1200 Đề Tài Của HT Tịnh Không - Thầy Vọng Tây giảng

Loading...