Nhạc    Niệm Phật    Niệm A Di Đà Phật    

Niệm A Di Đà Phật A Mi Đà Phật - Thầy Nhuận Đức - Tổ Đình Hộ Pháp

129