Những Truyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe 128kbps

2.737
Những truyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe
Tác giả: Lâm Khán Trị
Nhà xuất bản: DPA
Người dịch: Thích Hoằng Chí
Người đọc: Huy Hồ, Kiều Hạnh, Thanh Sang

Tác giả ghi chép lại những sự thật cảm ứng chính mắt thấy tai nghe trong hơn mười năm trở lại đây cho những người chưa tin Phật, niệm Phật sớm tin Phật, niệm Phật; những người đã tin Phật niệm Phật rồi sẽ càng gắng giỏi nỗ lực hơn, tinh tấn hơn gấp bội; những ai nghe thấy đều được lợi ích trong Phật Pháp.
Zip