Đệ Tử Quy - Diễn Đọc 64kbps

1.788
Đệ Tử Qui
Người dịch: Tịnh Tông Học Viện Úc Châu
Người đọc: Thy Mai, Huy Hồ
⇩ Tải Audio MP3