An Sĩ Toàn Thư (ATKV biên tập)

An Sĩ Toàn Thư quyển 1 - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả quyển 1
An Sĩ Toàn Thư quyển 2 - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả quyển 2
An Sĩ Toàn Thư quyển 3 - Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại
An Sĩ Toàn Thư quyển 4 - Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục
An Sĩ Toàn Thư quyển 5 - Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ