CS Lưu Tố Vân

Chí Rộng Khắp Hư Không, Tình Từ Bi Tha Thiết 32kbps
Chí Rộng Khắp Hư Không, Tình Từ Bi Tha Thiết 64kbps
Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2018
Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2020
Giảng Kinh Vô Lượng Thọ 2020 - Nguyên Châu đọc
Nghe Kinh Mười Mấy Năm Thay Đổi Cuộc Đời Tôi (Chiếc Thuyền Quay Về Cực Lạc)
Tướng Do Tâm Sanh Cảnh Tùy Tâm Chuyển 2010 32kbps