CS Diệu Âm

48 Tọa Đàm Hộ Niệm Chú Ý
48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ (Sơ Suất Khi Hộ Niệm) - CS Diệu Âm 128kbps
48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ (Sơ Suất Khi Hộ Niệm) - CS Diệu Âm 64kbps
Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm
Hành Theo Ấn Tổ - CS Diệu Âm 128kbps
Hành Theo Ấn Tổ - CS Diệu Âm 64kbps
Hướng Dẫn Khai Thị Hộ Niệm - CS Diệu Âm
Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - CS Diệu Âm
Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - CS Diệu Âm ~QAm doc
Hộ Niệm Yếu Lục
Khuyên Người Niệm Phật - CS Diệu Âm - DPA đọc 32kbps
Khuyên Người Niệm Phật - CS Diệu Âm - DPA đọc 96bps
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp - CS Diệu Âm 128kbps
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp - CS Diệu Âm 64kbps
Sơ Suất Của Người Bệnh - CS Diệu Âm
Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - CS Diệu Âm 128kbps
Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - CS Diệu Âm 64kbps