Tụng Niệm khác    

Nam Mô A Di Đà Phật - HT Thích Giác Khang tụng

243

⇩ Tải Audio MP3