HT Thích Thiền Tâm

Niệm Phật Sám Pháp 128kbps
Niệm Phật Sám Pháp 24kbps
Niệm Phật Thập Yếu 128kbps
Niệm Phật Thập Yếu 32kbps
Phật Học Tinh Yếu
Phật Pháp Tinh Yếu
Tiểu Sử HT Thích Thiền Tâm