HT Thích Giác Khang

15 Hạng Chúng Sanh
Kinh Sáu Sáu
Pháp Môn Tịnh Độ
Tín Hạnh Nguyện
Tịnh Xá Ngọc Trường
Tịnh Xá Ngọc Viên 2009
Tứ Niệm Xứ - Tịnh Xá Ngọc Viên 2012
Tứ Niệm Xứ 20-06-2010