HT Thiền Sư Thích Duy Lực

Bảo Tạng Luận - Tăng Triệu
Chư Kinh Tập Yếu - HT Thích Duy Lực dịch
Cội Nguồn Truyền Thừa
Duy Lực Ngữ Lục - Quyển Hạ
Duy Lực Ngữ Lục - Quyển Thượng
Góp Nhặt Lời Phật Tổ
Kinh Lăng Già - HT Thích Duy Lực dịch
Kinh Lăng Nghiêm - HT Thích Duy Lực dịch
Kinh Pháp Bảo Đàn - HT Thích Duy Lực dịch
Nam Tuyền Ngữ Lục
Phật Pháp Với Khoa Học
Phật Pháp Với Thiền Tông
Tham Thiền Cảnh Ngữ - Thiền Sư Bác Sơn
Tham Thiền Phổ Thuyết - Quyển Hạ - TS Lai Quả
Tham Thiền Phổ Thuyết - Quyển Thượng - TS Lai Quả
Thiền Thất Khai Thị Lục - TS Lai Quả
Trung Phong Pháp Ngữ
Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải - Tổ Trung Phong
Vũ Trụ Quan Thế Kỷ 21
Đường Lối Thực Hành Tổ Sư Thiền _ Lâm Tế Ngữ Lục
Đại Huệ Ngữ Lục
Đại Thừa Tuyệt Đối Luận - TS Nguyệt Khê