Sư Bà Hải Triều Âm

Bát Kỉnh Pháp
Bát Nhã Tâm Kinh
Bồ Tát Giới
Chăn Trâu
Cuộc Đời và Đạo Quả Của Sư Bà Hải Triều Âm
Di Đà Yếu Giải 1996
Hạnh An Vui (sách nói)
Khuyên Phóng Sanh (sách nói)
Kinh A Di Đà Yếu Giải
Kinh A Hàm
Kinh Di Đà Yếu Giải 1995
Kinh Dược Sư
Kinh Kim Cang
Kinh Lăng Nghiêm 1994
Kinh Lăng Nghiêm Yếu Giải
Kinh Nhân Duyên
Kinh Nhân Duyên (sách nói)
Kinh Niết Bàn
Kinh Phạm Võng
Kinh Pháp Hoa
Kinh Thiện Sinh
Kinh Tứ Niệm Xứ 1 2 3 4
Làm Chùa
Lăng Nghiêm
Lăng Nghiêm Chánh Văn
Lăng Nghiêm Chính Mạch
Lăng Nghiêm Toát Yếu
Mông Sơn Thí Thực
Niệm Phật Thập Yếu
Pháp Hoa Thông Nghĩa
Pháp Hoa Thông Nghĩa 1996
Quán Bất Tịnh (sách nói)
Quy Nguyên Trực Chỉ
Răn Sát Sanh (sách nói)
Sống Chết Bình An 1
Sống Chết Bình An 2
Sống Chết Bình An 2 (âm thanh nhỏ)
Tứ Niệm Xứ
Tỳ Ni Hương Nhũ
Vô Ngã
Ý Nghĩa Tam Quy