Đại Sư Ấn Quang

Dạy Tốt Con Cái - Ấn Quang Đại Sư
Lá Thư Tịnh Độ - Ấn Quang Đại Sư 128kbps
Lá Thư Tịnh Độ - Ấn Quang Đại Sư 64kbps
Lời Vàng - Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục
Quy Tắc Tu Học - Lời Khai Thị của Ấn Quang Đại Sư
Thọ Khang Bảo Giám - Ấn Quang Đại Sư (PATL thu âm)
Thọ Khang Bảo Giám - Ấn Quang Đại Sư
Thọ Khang Bảo Giám - Ấn Quang Đại Sư 64kbps
Tổ Sư Ấn Quang Khai Thị Về Danh Hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát Và Chú Đại Bi
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên 32kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên 64kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục 128kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục 64kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 1 112kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 1 56kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 2 128kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 2 192kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 2 64kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 2 96kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 3 128kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 3 192kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 3 64kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 4 128kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 4 192kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tập 4 64kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên 128kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên 64kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tứ Biên 128kbps
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tứ Biên 64kbps
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục 32kbps
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục 64kbps
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục 96kbps
Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ 128kbps
Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ 192kbps
Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ 64kbps
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Thượng Hải