Kinh Điển Đại Thừa

Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu
Chư Kinh Tập Yếu - HT Thích Duy Lực dịch
Kinh A Di Đà
Kinh A Di Đà - Hạnh Quang đọc
Kinh A Di Đà - Thích Nữ Nguyên Chủng tụng
Kinh A Di Đà - Thiện Quang đọc
Kinh A Di Đà & Kinh Quán Vô Lượng Thọ & Kinh Vô Lượng Thọ
Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim 128kbps
Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim 64kbps
Kinh Bản Nguyện Của Bồ Tát Địa Tạng
Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân 128kbps
Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân 64kbps
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Thiện Quang đọc
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 128kbps
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 32kbps
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức
Kinh Hiền Ngu 128kbps
Kinh Hiền Ngu 64kbps
Kinh Hiền Nhân
Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Lăng Già
Kinh Lăng Nghiêm 128kbps
Kinh Lăng Nghiêm 64kbps
Kinh Lương Hoàng Sám 128kbps
Kinh Lương Hoàng Sám 32kbps
Kinh Lương Hoàng Sám 64kbps
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 128kbps
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 64kbps
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo 256kbps
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo 128kbps
Kinh Nhân Quả 3 Đời
Kinh Niệm Phật Ba La Mật
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Thiện Quang đọc 128kbps
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Thiện Quang đọc 64kbps
Kinh Pháp Bảo Đàn - HT Thích Duy Lực dịch
Kinh Pháp Bảo Đàn - HT Thích Mãn Giác dịch
Kinh Pháp Cú giọng nam
Kinh Pháp Cú giọng nữ
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm 128kbps
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm 64kbps
Kinh Pháp Cú Thí Dụ 128kbps
Kinh Pháp Cú Thí Dụ 64kbps
Kinh Pháp Cú Thư Pháp Đăng Học 128kbps
Kinh Pháp Hoa 128kbps
Kinh Pháp Hoa 64kbps
Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả
Kinh Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà Ra Ni
Kinh Quán Vô Lượng Thọ
Kinh Thiện Ác Nhân Quả
Kinh Thiện Sanh - Giáo Thọ Thi Ca La Việt
Kinh Thủ Lăng Nghiêm - HT Thích Từ Quang dịch
Kinh Thủ Lăng Nghiêm - CS Tâm Minh Lê Đình Thám dịch
Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni
Kinh Vô Lượng Thọ (DPA 1442)
Kinh Vô Lượng Thọ (Hán Việt) - Hạ Liên Cư Hội tập
Kinh Vô Lượng Thọ - Hạ Liên Cư Hội tập - Kiều Hạnh đọc
Kinh Vô Lượng Thọ & Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm & Kinh Quán Vô Lượng Thọ
Kinh Vô Lượng Thọ - Hạ Liên Cư hội tập 128kbps
Kinh Vô Lượng Thọ - Hạ Liên Cư hội tập 64kbps
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Đoàn Trung Còn dịch
Kinh Đại Bát Niết Bàn 128kbps
Kinh Đại Bát Niết Bàn 64kbps
Kinh Đại Bảo Tích tập 1
Kinh Đại Bảo Tích tập 2
Kinh Đại Bảo Tích tập 3
Kinh Đại Bảo Tích tập 4
Kinh Đại Bảo Tích tập 5
Kinh Đại Bảo Tích tập 6
Kinh Đại Bảo Tích tập 7
Kinh Đại Bảo Tích tập 8
Kinh Đại Bảo Tích tập 9
Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương
Phật Nói Kinh Công Đức Ruộng Phước 128kbps
Phật Nói Kinh Công Đức Ruộng Phước 64kbps
Tịnh Độ Ngũ Kinh - Quyển Hạ 128kbps
Tịnh Độ Ngũ Kinh - Quyển Hạ 32kbps
Tịnh Độ Ngũ Kinh - Quyển Hạ 64kbps
Tịnh Độ Ngũ Kinh - Quyển Thượng 128kbps
Tịnh Độ Ngũ Kinh - Quyển Thượng 32kbps
Tịnh Độ Ngũ Kinh - Quyển Thượng 64kbps
Tịnh Độ Ngũ Kinh - Quyển Trung 128kbps
Tịnh Độ Ngũ Kinh - Quyển Trung 32kbps
Tịnh Độ Ngũ Kinh - Quyển Trung 64kbps
Tịnh Độ Tam Kinh