Loại Khác    

Một Cuộc Đời, Một Ngôi Sao - Minh Đức Triều Tâm Ảnh (HT Giới Đức)

1.438
Một Cuộc Đời, Một Ngôi Sao
Tác giả: Tỳ Kheo Giới Đức - Bút hiệu Minh Đức - Triều Tâm Ảnh
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Người đọc: Huy Hồ


Hồi hướng hương linh cha mẹ
Kính tặng Huynh Đệ Chư Tăng và Phật tử Huyền Không Sơn Thượng,
Sơn Trung và Sơn Hạ

TỰ CẢM
(thay lời tựa)

Chữ đốt trầm, ý khơi hương
Vọng ngôi sao sáng, cúng dường hôm mai
Mây vàng khói trắng bóng ai!
Chập chờn hư niệm, đời Ngài lung linh
Bút nên tâm, mực nên tình
Quỳ xin sám hối - chân kinh lòng này!
Trăng và hoa nở trên tay
Sương mơ còn ngại, lá lay rừng mòng!

Triều Sơn Phương
Tỉnh thượng liêu, hạ 96
Minh Đức - Triều Tâm Ảnh
Zip