LƯỢC GIẢNG GIÁO NGHĨA

PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

(Nguyên tác: Phổ Hiền Đại Sĩ Hạnh Nguyện Đích Khải Thị)
普賢大士行願的啟示
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa