LOẠT ẢNH KỶ NIỆM CHẶNG ĐƯỜNG
60 NĂM HOẰNG PHÁP
CỦA ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG


Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ