Liễu Phàm Tứ Huấn

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Thời gian: Tháng 4 Năm 2001

Địa điểm: Đài Truyền Hình Phụng Hoàng Thâm Quyến - Trung Quốc
Tập 1             

Tập 2             

Tập 3             

Tập 4             

Tập 5             

Tập 6             

Tập 7             

Tập 8             

Tập 9             

Tập 10           

Tập 11           

Tập 12           

Tập 13           

Tập 14           

Tập 15           

Tập 16           

Tập 17           

Tập 18           

Tập 19           

Tập 20