Liễu Phàm Tứ Huấn

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Thời gian: Tháng 4 Năm 2001

Địa điểm: Đài Truyền Hình Phụng Hoàng Thâm Quyến - Trung Quốc
Tập 1       
Tập 2       
Tập 3       
Tập 4       
Tập 5       
Tập 6       
Tập 7       
Tập 8       
Tập 9       
Tập 10     
Tập 11     
Tập 12     
Tập 13     
Tập 14     
Tập 15     
Tập 16     
Tập 17     
Tập 18     
Tập 19     
Tập 20