Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

Địa điểm: Cư sĩ Lâm Tân Gia Ba (Singapore)

Thời gian: Tháng 11 Năm 1994

Chuyển ngữ: Cư sĩ Thanh Trí
Tập 1        

Tập 2        

Tập 3        

Tập 4        

Tập 5        

Tập 6        

Tập 7        

Tập 8        

Tập 9        

Tập 10      

Tập 11      

Tập 12      

Tập 13      

Tập 14      

Tập 15      

Tập 16      

Tập 17      

Tập 18      

Tập 19      

Tập 20      

Tập 21      

Tập 22      

Tập 23      

Tập 24      

Tập 25      

Tập 26      

Tập 27      

Tập 28      

Tập 29