PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian: 21/4/2000 - 31/3/2001

6.183
Đọc văn bản:
Tải Word:
Nghe MP3

Xem Video

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh quyển 1
Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh quyển 2