PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian: 21/4/2000 - 31/3/2001 Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ (trọn bộ 80 tập)

27.623
/ 80
Đọc văn bản:
Tải Word:Zip
PDF (chuyển từ Word):Zip
Nghe MP3

Xem Video biên tập năm 2013

Xem Video biên tập mới năm 2023

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (biên tập năm 2013)
Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh quyển 1 (biên tập năm 2013)
Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh quyển 2 (biên tập năm 2013)