PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian: 21/4/2000 - 31/3/2001 Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ (trọn bộ 80 tập)

9.239
Đọc văn bản:
Tải Word:
PDF (chuyển từ Word):
Nghe MP3

Xem Video biên tập năm 2013

Xem Video biên tập năm 2023

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (biên tập năm 2013)
Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh quyển 1 (biên tập năm 2013)
Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh quyển 2 (biên tập năm 2013)