HỌC VI NHÂN SƯ HÀNH VI THẾ PHẠM Những Bài Khai Thị Buổi Sáng của Hòa Thượng Tịnh Không Chuyển ngữ: Một nhóm Diệu Âm cư sĩ Giảo chánh: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa 學為人師 行為世範 淨空老法師講述 早餐開示 越語譯本

2.014
/ 3
Đọc văn bản:
Tải Word:
PDF (chuyển từ Word):
Word - Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm trọn bộ 1 quyển

PDF - Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm trọn bộ 1 quyển

Video Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm