Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm Những Bài Khai Thị Buổi Sáng của Hòa Thượng Tịnh Không Chuyển ngữ: Một nhóm Diệu Âm cư sĩ Giảo chánh: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa 學為人師 行為世範 淨空老法師講述 早餐開示 越語譯本

854


Tập 1    
Tập 2    
Tập 3    

Word - Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm trọn bộ 1 quyển
PDF - Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm trọn bộ 1 quyển
Video Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm