Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm

Những Bài Khai Thị Buổi Sáng của Hòa Thượng Tịnh Không

Chuyển ngữ: Một nhóm Diệu Âm cư sĩ

Giảo chánh: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa

學為人師 行為世範

淨空老法師講述

早餐開示

越語譯本
Tập 1    
Tập 2    
Tập 3    

Word - Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm trọn bộ 1 quyển
PDF - Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm trọn bộ 1 quyển
Video Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm