HỌC PHẬT VẤN ĐÁP
Pháp Sư Tịnh Không Trả Lời Các Câu Hỏi Của Các Đồng Tu
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Đọc văn bản:

Tải Word: