Get Video Youtube:Khi Gió Đông Về | NDT Film

Duration: 00:09:14

Best Download / 720p MP4 71.75 MB

VIDEO

Quality Format Size Download
360p mp4 25.89 MB Download
720p mp4 71.75 MB Download

AUDIO

Bitrate Format Size Download
49.17 Kbit/s m4a 3.22 MB Download
127.94 Kbit/s m4a 8.55 MB Download
70.79 Kbit/s weba 3.69 MB Download
87.88 Kbit/s weba 4.78 MB Download
162.58 Kbit/s weba 9.15 MB Download

VIDEO WITHOUT AUDIO

Quality Format Size Download
360p mp4 25.89 MB Download
720p mp4 71.75 MB Download
1080p mp4 120.08 MB Download
1080p webm 129.99 MB Download
720p mp4 63.24 MB Download
720p webm 71.28 MB Download
480p mp4 34.35 MB Download
480p webm 35.21 MB Download
360p mp4 17.38 MB Download
360p webm 20.27 MB Download
240p mp4 6.67 MB Download
240p webm 10.83 MB Download
144p mp4 3.51 MB Download
144p webm 5.86 MB Download