Link Youtube Playlist or Channel:Số video get link hiển thị tối đa là 400 video.
Để dễ dàng copy dữ liệu trong bảng theo dạng cột, xin cài thêm extension cho Chrome: Copytables

Dán các link có định dạng tương tự vào khung bên trên để get:
https://www.youtube.com/phaphanh
https://www.youtube.com/c/phaphanh
https://www.youtube.com/user/phaphanh
https://www.youtube.com/channel/UCXY4z3vtwESow5jObbZxRJg
PLOynZc0cJJfB-4PTNnhKTB3vJHCZQB84M
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOynZc0cJJfB-4PTNnhKTB3vJHCZQB84M
https://www.youtube.com/watch?v=sxZPvwck4cI&list=PLOynZc0cJJfB-4PTNnhKTB3vJHCZQB84M
https://youtu.be/sxZPvwck4cI/?list=PLOynZc0cJJfB-4PTNnhKTB3vJHCZQB84M
https://www.youtube.com/embed/sxZPvwck4cI/?list=PLOynZc0cJJfB-4PTNnhKTB3vJHCZQB84M