PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH TINH HOA佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經菁華Bản kinh hội tập: Lão cư sĩ Hạ Liên CưChủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh KhôngĐịa điểm: Giảng Đường Hoa Nghiêm MalaysiaThời gian: Ngày 19 Tháng 12 Năm 2009Chuyển ngữ: Pháp sư Minh Nhẫn

148
/ 22
Đọc văn bản:
Tải Word:
PDF (chuyển từ Word):
DOCX Word trọn bộ 1 quyển 22 tập

PDF trọn bộ 1 quyển 22 tập