Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký

地藏菩薩本願經講記

Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba

Thời gian: Khởi giảng ngày 28/5/1998

Chuyển ngữ: Nhóm Diệu Âm
Tập 1           

Tập 2           

Tập 3           

Tập 4           

Tập 5           

Tập 6           

Tập 7           

Tập 8           

Tập 9           

Tập 10          

Tập 11          

Tập 12          

Tập 13          

Tập 14          

Tập 15          

Tập 16          

Tập 17          

Tập 18          

Tập 19          

Tập 20          

Tập 21          

Tập 22          

Tập 23          

Tập 24          

Tập 25          

Tập 26          

Tập 27         

Tập 28         

Tập 29         

Tập 30         

Tập 31         

Tập 32         

Tập 33         

Tập 34         

Tập 35         

Tập 36         

Tập 37         

Tập 38         

Tập 39         

Tập 40         

Tập 41         

Tập 42         

Tập 43         

Tập 44         

Tập 45         

Tập 46         

Tập 47         

Tập 48         

Tập 49         

Tập 50         

Tập 51