Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng Nguyên tác: Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Thân Văn Ký Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không Đệ tử Lưu Thừa Phù bút ký Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa


Xem Video