Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng

Nguyên tác: Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Thân Văn Ký
Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không
Đệ tử Lưu Thừa Phù bút ký
Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa