Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư Chuyển ngữ: Hạnh Chơn, Liên Hải
Tập 1     
Tập 2     
Tập 3     
Tập 4     
Tập 5     
Tập 6     
Tập 7     
Tập 8