ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH (BÁT THẬP HOA NGHIÊM) PHẨM 11: TỊNH HẠNH 大方廣佛華嚴經 (八十華嚴) (十一)淨行品 Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong

3.108
Đọc văn bản:
Tải Word:
PDF (chuyển từ Word):

Quyển 1 - Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phẩm 11, Tịnh Hạnh Phẩm

Quyển 2 - Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phẩm 11, Tịnh Hạnh Phẩm


Xem Video