Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh

(Bát Thập Hoa Nghiêm)

Phẩm 11: Tịnh Hạnh

大方廣佛華嚴經
(八十華嚴)
(十一)淨行品
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức PhongPhần 1     

Phần 2     

Phần 3     

Phần 4     

Phần 5     

Phần 6     

Phần 7     

Phần 8     

Phần 9     

Phần 10   

Phần 11   

Phần 12   

Phần 13   

Phần 14   

Phần 15   

Phần 16   

Phần 17   

Phần 18   

Phần 19   

Phần 20   

Phần 21   

Phần 22   

Phần 23   

Phần 24   

Phần 25   

Phần 26   

Phần 27   

Phần 28   

Phần 29   

Phần 30   

Phần 31   

Phần 32   

Phần 33   

Phần 34   

Phần 35   

Phần 36   

Phần 37   

Phần 38   

Phần 39   

Phần 40   

Phần 41   

Phần 42   

Phần 43   

Phần 44   

Phần 45   

Phần 46   

Phần 47   

Phần 48   

Phần 49   

Phần 50   

Phần 51