Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (Bát Thập Hoa Nghiêm) Phẩm 11: Tịnh Hạnh 大方廣佛華嚴經 (八十華嚴) (十一)淨行品 Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong

1.420


Đọc văn bản:

Tải Word:

Quyển 1 - Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phẩm 11, Tịnh Hạnh Phẩm

Quyển 2 - Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phẩm 11, Tịnh Hạnh Phẩm


Xem Video