Bảng đối chiếu (Trích từ tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh)
Tên người và tên xứ bằng tiếng Pali, Phạn và Hán Việt.
Bị chú: Những danh từ tiếng Phạn đều có dấu hiệu (s). Ngoài ra là tiếng Pali và tiếng Hán Việt.
Pali, Phạn, Hán-Việt
Ajita Kesakambali, Ajita Kesalakambala (s), A di kiều xá khâm bà la
Aggivessana, Dighanakha Dirghanakha (s) Trưởng trảo phạm chí
Ajatasattu Ajatasatru (s) A xà thế
Ajita Kesakambali Ajita Kesakambala (s) A di đa kiều xá khâm bà la
Anathapindika Anathapindada (s) Cấp cô độc
Ananda A nan đà
Anga Ương già
Angulimala Ương quật ma, Ương quật ma la
Alar Kalama A la ca lam
Amtodana Cam lộ phạn vương
Anuruddha Anuruddha A nậu lâu đà
Aniruddha A ni luật đà, A na luật, A nậu lâu đà
Asita A tư đà
Assaji Asvajit (s) A thấp bà trí, A xà ba thệ, A xà du, Mã thắng
Vappa Vachpa (s), Ba sa bí
Dronodana Bạch phạn vương
Prakritt Bát cát đế
Bhadda Kapilani Bhadra Kapila (s) Bạt đà ca tỳ la
Bhaddiya Bhadrika (s) Bạt đề
Bhargava Bạt già bà
Bhaddiya Bạt đà ca tỳ la, Bạt đề lợi ca, Bật đề ly
Bimbisara Tần bà xa la
Brahma Phạm thiên
Kassapa Kasyapa (s), Maha Kassyapa (s) Ca diếp
Kaludayi Kalodayin (s) Ca lưu đà di
Kasi Ca thi
Kapilavatthu Kapilavastu (s) Ca tỳ la vệ
Campa Chiêm bà
Kosala Câu tát la, Kiều tát la
Kusinara Kusinagara (s) Câu thi na
Cinca-manavika Chiên già, hay Chiên xà
Sonadanda Chủng đức
Gopa Cù di
Ghosira Cù sư la
Yashodhara Da du đà la
Devadatta Đề bà đạt đa
Indra Đế thích
Ganga Hằng
Gavampati Kiều phạm ba đề
Gayasisa Tượng đầu
Yasa Yasas (s) Già xá
Gijjhakuta Grdhrakuta (s) Linh thứu, Linh sơn, Kỳ xà quật
Gotami Kiều đàm di
Pataliputta Pataliputra (s) Ba liên phất
Jambu Hồng táo
Isipatana Mrigadava (s) Lộc uyển, Lộc dã,
Jeta Kỳ đà
Jetavana Kỳ viên, Kỳ thọ, Cấp cô độc viên
Jivaka Kỳ bà, Thời phược ca
Kanthaka Kiền trắc
Kosambi Kausambi (s) Kiều thường di
Kondanna, Anata Kondanna Kaundinya, Ajnata Kaundinya (s) Kiều trần như, A nhã Kiều trần như
Kimbila Kim tỳ la
Kosambi Kusinagara (s) Cự thường di, Kiều thường di
Kudagarasala Trùng các
Rahula La hầu la
Ramagama Ramagrama (s) Lam mạt
Licchavi Lê xa, Ly xa
Uppadavanna Utpalavarna Liên hoa sắc
Matangi (s) Ma đăng già
Magadha Ma kiệt đà
Maya Ma gia
Mahanama Mahanaman (s) Mahanam, Ma nam câu lợi
Maha Pajapati Maha Prajapati (s) Ma ha ba xà ba đề
Makkhali Gosala Maskari Gosaliputra (s) Mạt khư lê câu xa li
Mallika Mạt lợi, Ma lợi
Moggallana Maudgalyayana (s) Mục kiền liên, Mục liên
Nanda Nan đà
Neranjara Nairanjana (s) Ni liên thuyền
Nigrodha Nyagrodha (s) Ni câu đà
Nigantha Nataputta Nigrantha-Jnatiputra (s) Ni câu đà nhã đề tử
Pakudha Kaccayana Kaluda Katyayana (s) Phù đà ca chiên diên
Pataliputta Pataliputra (s) Hoa thị, Ba liên phất, Ba đa lợi phất đa la
Punna Purna (s), Purnamattrayaniputra (s) Phú lâu na, Phú lâu na di đa la ni tử
Purana Kassapa Purana Kasyapa (s) Phú lâu na ca diếp
Prakriti Bát cát đế
Rajagaha Rajagrha (s) Vương xá
Sakya Thích ca
Sanjaya Belatthiputta Sanjaya Vairatiputra (s) Tán nặc gia tỳ xá lê tử
Samkasya Tăng khư thi
Sariputta Sariputra (s) Xá lợi phất
Savatthi Sravasti (s) Xá vệ
Siddhatta Siddhartha (s) Tất đạt đa

Xem trọn bộ tác phẩm: https://sachphatgiao.net/duong-xua-may-trang