A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa

Liên Trì đại sư chùa Vân Thê soạn sớ sao

Pháp sư Cổ Đức diễn nghĩa

阿彌陀經疏鈔演義

明古杭雲棲寺沙門袾宏述

明雲棲寺古德法師演義

民國淨業學人釋淨空演講

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán

Thời gian: Tháng 12 năm 1984

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Giảo duyệt: Minh Tiến - Huệ Trang - Đức Phong
Tập 1           

Tập 2           

Tập 3           

Tập 4           

Tập 5           

Tập 6           

Tập 7           

Tập 8           

Tập 9           

Tập 10         

Tập 11         

Tập 12         

Tập 13         

Tập 14         

Tập 15         

Tập 16         

Tập 17         

Tập 18         

Tập 19         

Tập 20         

Tập 21         

Tập 22         

Tập 23         

Tập 24         

Tập 25         

Tập 26         

Tập 27         

Tập 28         

Tập 29         

Tập 30         

Tập 31         

Tập 32         

Tập 33         

Tập 34         

Tập 35         

Tập 36         

Tập 37         

Tập 38         

Tập 39         

Tập 40         

Tập 41         

Tập 42         

Tập 43         

Tập 44         

Tập 45         

Tập 46         

Tập 47         

Tập 48         

Tập 49         

Tập 50         

Tập 51         

Tập 52         

Tập 53         

Tập 54         

Tập 55         

Tập 56         

Tập 57         

Tập 58         

Tập 59         

Tập 60         

Tập 61         

Tập 62         

Tập 63         

Tập 64         

Tập 65         

Tập 66         

Tập 67         

Tập 68         

Tập 69         

Tập 70         

Tập 71         

Tập 72         

Tập 73         

Tập 74         

Tập 75         

Tập 76         

Tập 77         

Tập 78         

Tập 79         

Tập 80         

Tập 81         

Tập 82         

Tập 83         

Tập 84         

Tập 85         

Tập 86         

Tập 87         

Tập 88         

Tập 89         

Tập 90         

Tập 91         

Tập 92         

Tập 93         

Tập 94         

Tập 95         

Tập 96         

Tập 97         

Tập 98         

Tập 99         

Tập 100       

Tập 101         

Tập 102         

Tập 103         

Tập 104         

Tập 105         

Tập 106         

Tập 107         

Tập 108         

Tập 109         

Tập 110         

Tập 111         

Tập 112         

Tập 113         

Tập 114         

Tập 115         

Tập 116         

Tập 117         

Tập 118         

Tập 119         

Tập 120         

Tập 121         

Tập 122         

Tập 123         

Tập 124         

Tập 125         

Tập 126         

Tập 127         

Tập 128         

Tập 129         

Tập 130         

Tập 131         

Tập 132         

Tập 133         

Tập 134         

Tập 135         

Tập 136         

Tập 137         

Tập 138         

Tập 139         

Tập 140         

Tập 141         

Tập 142         

Tập 143         

Tập 144         

Tập 145         

Tập 146         

Tập 147         

Tập 148         

Tập 149         

Tập 150         

Tập 151         

Tập 152         

Tập 153         

Tập 154         

Tập 155         

Tập 156         

Tập 157         

Tập 158         

Tập 159         

Tập 160         

Tập 161         

Tập 162         

Tập 163         

Tập 164         

Tập 165         

Tập 166         

Tập 167         

Tập 168         

Tập 169         

Tập 170         

Tập 171         

Tập 172         

Tập 173         

Tập 174         

Tập 175         

Tập 176         

Tập 177         

Tập 178         

Tập 179         

Tập 180         

Tập 181         

Tập 182         

Tập 183         

Tập 184         

Tập 185         

Tập 186         

Tập 187         

Tập 188         

Tập 189         

Tập 190         

Tập 191         

Tập 192         

Tập 193         

Tập 194         

Tập 195         

Tập 196         

Tập 197         

Tập 198         

Tập 199         

Tập 200         

Tập 201         

Tập 202         

Tập 203         

Tập 204         

Tập 205         

Tập 206         

Tập 207         

Tập 208         

Tập 209         

Tập 210         

Tập 211         

Tập 212         

Tập 213         

Tập 214         

Tập 215         

Tập 216         

Tập 217         

Tập 218         

Tập 219         

Tập 220         

Tập 221         

Tập 222         

Tập 223         

Tập 224         

Tập 225         

Tập 226         

Tập 227         

Tập 228         

Tập 229         

Tập 230         

Tập 231         

Tập 232         

Tập 233         

Tập 234         

Tập 235         

Tập 236         

Tập 237         

Tập 238         

Tập 239         

Tập 240         

Tập 241         

Tập 242         

Tập 243         

Tập 244         

Tập 245         

Tập 246         

Tập 247         

Tập 248         

Tập 249         

Tập 250         

Tập 251         

Tập 252         

Tập 253         

Tập 254         

Tập 255         

Tập 256         

Tập 257         

Tập 258         

Tập 259         

Tập 260         

Tập 261         

Tập 262         

Tập 263         

Tập 264         

Tập 265         

Tập 266         

Tập 267         

Tập 268         

Tập 269         

Tập 270         

Tập 271         

Tập 272         

Tập 273         

Tập 274         

Tập 275         

Tập 276         

Tập 277         

Tập 278         

Tập 279         

Tập 280         

Tập 281         

Tập 282         

Tập 283         

Tập 284         

Tập 285         

Tập 286         

Tập 287         

Tập 288         

Tập 289         


A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 1 (từ tập 1 đến tập 30)

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 2 (từ tập 31 đến tập 60)

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 3 (từ tập 61 đến tập 90)

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 4 (từ tập 91 đến tập 120)

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 5 (từ tập 121 đến tập 150)

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 6 (từ tập 151 đến tập 180)

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 7 (từ tập 181 đến tập 216)

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 8 (từ tập 217 đến tập 252)

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 9 (từ tập 253 đến tập 289)